> قوای سه گانه - وزارت مسکن‌و شهرسازی وسازمانهای وابسته
آفتاب
وزارت مسکن و شهرساز
http://www.mhud.gov.ir/
وزارت مسکن و شهرسازی
http://www.mhud.gov.ir
سازمان نظام مهندسی استان فارس
http://www.farsnezam.org