آفتاب
شبکه‌ دوزیستان
http://elib.cs.berkeley.edu
قورباغه‌ها و قارچ‌های سمی
http://frogweb.org