آفتاب
آشنایی‌با(CIA)
http://www.cia.gov
تجارت با سازمان ناسا
http://climate.gsfc.nasa.gov
استانداردهای اطلاعات فضایی
http://mcmcweb.er.usgs.gov
کنترل ترافیک هوایی
http://www.natca.net
سازمان یونسکو
http://www.unesco.org
سازمان امنیت و سیستم‌های اطلاعاتی
http://www.issa.org
سایت اصلی سازمان ملل متحد
http://www.un.org
صندوق کودکان سازمان ملل متحد
http://www.unicef.org
سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد
http://www.fao.org
سازمان حمایت از معلولین
http://www.oil.org
کمیسیون عالی آوارگان سازمان ملل متحد
http://www.unhcr.ch
کمیسیون عالی حقوق بشر
http://www.ohchr.org
سازمان کنفرانس اسلامی
http://www.oic-oci.org
سازمان جهانی بین المجالس
http://www.ipu.org
سازمان جهانی پیشرفت
http://www.i-p-o.org
سازمان کشورهای صادرکننده نفت- اوپک
http://www.opec.org
سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام
http://www.apecsec.org.sg
اتحادیه اروپا
http://www.europa.eu.int
کمیسیون اقتصادی اروپا
http://www.unece.org
کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین
http://www.edac.org
کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیاو اقیانوس آرام
www.unescap.org
سازمان بین المللی هوانوردی
http://www.icao.int
استراتژی بین المللی کاهش بلاهای آسمانی
http://www.unisdr.org
اتحادیه بین المللی ارتباطات
http://www.itu.int
سازمان منع سلاحهای شیمیایی
http://www.opcw.org
سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد
http://www.unido.org
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد
http://www.unfpa.org
اتحادیه جهانی پست
http://www.upu.int
برنامه جهانی غذا
http://www.wfp.org
سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری
http://www.wipo.int
سازمان جهانی هواشناسی
http://www.wmo.ch/index-en.html
بنیاد بین المللی جوانی
http://www.iyfnet.org/
جایزه نوبل
http://nobelprize.org
کمیسیون جمعیت
http://www.popcouncil.org
صندوق جهانی حیات وحش
http://www.wwf.org
برنامه توسعه سازمان ملل متحد
http://www.undp.org
سازمان بین المللی مهاجرت
http://www.iom.int
دفتر دائم جمهوری اسلامی ایران - سازمان ملل ـ ژنو
http://missions.itu.int
وزارت امور خارجه آمریکا
http://www.state.gov
سازمان جهانی کار
http://www.ilo.org
کنسرسیوم مراکز کارآفرینی
http://www.nationalconsortium.org
فدراسیون بین المللی شیمی، انرژی، معدن و اتحادیه کارگران
http://www.icem.org
موسسه فعالیتهای بانوان در زمینه تجارت، فن آوری و علوم
http://www.iwitts.com
اداره بین المللی تحصیلات
http://www.ibe.unesco.org
سازمان سنای ایالات متحده آمریکا
http://www.senate.gov
صندوق بین المللی پول
http://www.imf.org
سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی (خارجی)
http://www.oecd.org/home
صندوق بین المللی توسعه کشاورزی
http://www.ifad.org
مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد ـ تهران
http://www.unic-ir.org
سازمان امور عشایر ایران
http://www.ashayer.gov.ir