> بهداشت و درمان - خون
آفتاب
مرکز اهداء پلاسمای شرکت بیودارو
http://www.biodarou.ir
سازمان انتقال خون استان تهران
http://www.tbtc.ir
انجمن نقل و انتقال خون انگلستان
http://www.bbts.org.uk