آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های خون

نمایش ۱ تا 25 از ۳ مقاله


انتقال خون استان تهران موظف به تامین خون بیش از 150 بیمارستان و مرکز درمانی بوده و اکثر جراحیهای تخصصی، فوق تخصصی و پیوند اعضای مختلف در تهران انجام می شود. از طرف دیگر این استان پذیرای بسیاری از بیماران سایر استانها برای درمان یا ادامه درمان می باشد. لذا چگونگی مصرف بالینی خون و کاربرد بجای آن مقوله مهم دیگری است که میبایست در مراکز درمانی مدنظر قرار گیرد.هدف اصلی این انجمن ارتقاء مطالعات در زمینه نقل و انتقال خون برای استفاده عموم و پیشرفت تحقیقات و پیشرفت عملکرد نقل و انتقال خون است.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳ مقاله