> بهداشت و درمان - گوارش و کبد
آفتاب
انجمن بیماران کبدی
http://www.charityiran.com
انجمن متخصصان معده وروده در امریکا
http://www.gastro.org