آفتاب
نرم افزار مترجم پارس
http://www.parstranslator.com
ترجمه متون در ۱۷ زبان
http://www.tarjomeh.com