> موزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها - استرالیا
آفتاب
موزه زلاند نو
http://www.tepapa.govt.nz
موزه های زلاند نو
http://www.nzmuseums.co.nz
موزه ملی maritime
http://www.nzmaritime.org
موزه ملی استرالیا
http://www.nma.gov.au/