> هنر - استودیو و سالن کنسرت
آفتاب
استودیو فیلم سازی فوکس
http://www.fox.co.uk
استودیو ضبط دیجیتال مهرآوانوا
http://www.mehravastudio.com/index.php