> دانشگاه‌های خارجی - کشور هند
آفتاب
دانشگاهای کشور هند
http://www.allaboutcollege.com/colleges/asia/india.htm