آفتاب
موزه های کره
http://vlmp.museophile.com/korea.html