> موزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها - کانادا
آفتاب
لینک موزه های جهان
http://vlmp.museophile.com/canada.html
موزه دیرین شناسی تایرل
http://www.tyrrellmuseum.com