> دانشگاه‌های خارجی - کشور بحرین
آفتاب
دانشگاه بحرین
http://www.uob.bh/