> دانشگاه‌های خارجی - کشور ارمنستان
آفتاب
دانشگاه امریکایی ارمنستان
http://www.aua.am/