آفتاب
معرفی کلوپ گرولیه
http://www.grolierclub.org
کتاب‌های الکترونیکی
http://www.ebookfriends.com
سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها(سمت)
http://www.samt.ac.ir