> دانشگاه‌های خارجی - کشور اسکاتلند
آفتاب
دانشگاه Edinburgh
http://www.ed.ac.uk
دانشگاه Glasgow
http://www.gla.ac.uk