> کشورها و اطلاعات توریستی - زامبیا
آفتاب
اطلاعات توریستی
http://www.zambiatourism.com/
سایت رسمی کشور زامبیا
http://www.zambia.co.zm