> کشورها و اطلاعات توریستی - لیبی
آفتاب
سایت اطلاع رسانی کشور لیبی
http://www.nfsl-libya.com/