> کشورها و اطلاعات توریستی - آفریقای جنوبی
آفتاب
اطلاعاتی درباره آفریقای جنوبی
http://www.southafrica.info