آفتاب
آشنایی باکشور بولیوی
http://www.boliviaweb.com/
اطلاعاتی کلی درباره کشور بولیوی
http://www.bolivian.com/