> کشورها و اطلاعات توریستی - آرژانتین
آفتاب
آشنایی باکشور آرژانتین
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ar.html