> کشورها و اطلاعات توریستی - چک
آفتاب
راهنمای مسافرتی
http://www.czechsite.com/index.shtml
سایت رسمی کشور چک (خارجی)
http://www.czechcentrum.cz/