> کشورها و اطلاعات توریستی - یوگوسلاوی
آفتاب
سایت دولت کشور یوگوسلاوی
http://www.gov.yu/