> دانشگاه‌های ایران - استان کرمان
آفتاب
دانشگاه شهید باهنر کرمان
http://www.uk.ac.ir/Index
دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
http://www.vru.ac.ir/
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
http://www.rums.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
http://www.iau-baft.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند
http://www.iau-zarand.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
http://www.iauk.ac.ir/