> کشورها و اطلاعات توریستی - واتیکان
آفتاب
سایت رسمی کشور واتیکان
http://www.vatican.va