> کشورها و اطلاعات توریستی - مولداوی
آفتاب
سایت رسمی کشور مولداوی
http://www.moldava.sk/
آشنایی باکشور مولداوی
http://www.moldava.cz/