> کشورها و اطلاعات توریستی - مالت
آفتاب
آشنایی با کشور مالت
http://www.visitmalta.com/
درباره کشور مالت
http://www.aboutmalta.com
دانشگاه کشور مالت
http://www.um.edu.mt/
اطلاعات توریستی
http://www.mta.com.mt