> کشورها و اطلاعات توریستی - لیتوانی
آفتاب
معرفی کشور لیتوانی
http://neris.mii.lt/
شبکه جهانی لیتوانی
http://www.lithuanian.net/