> کشورها و اطلاعات توریستی - لتونی
آفتاب
معرفی کشورلتونی
http://www.lv/
اطلاعاتی جامع در موردلتونی
http://www.latvia-usa.org/