> کشورها و اطلاعات توریستی - قبرس
آفتاب
توریسم
http://www.cyprus-uncovered.co.uk/