> کشورها و اطلاعات توریستی - فنلاند
آفتاب
اطلاعات توریستی
http://www.visitfinland.com/
تحصیل در فنلاند
http://finland.cimo.fi/
سفارت فنلاند در واشنگتن (خارجی)
http://www.finland.org/en/