آفتاب
توریسم
http://www.portugaltravelguide.com
آشنا یی با کشور پرتغال
http://www.portugalvirtual.pt