> کشورها و اطلاعات توریستی - بلغارستان
آفتاب
اطلاعات توریستی
http://www.travel-bulgaria.com
صنعت توریسم
http://www.bulgariatravel.org