> کشورها و اطلاعات توریستی - بوسنی
آفتاب
آشنایی با کشور بوسنی
http://www.cco.caltech.edu/~bosnia/bosnia.html