> کشورها و اطلاعات توریستی - اسلونی
آفتاب
دانشگاه کشور اسلونی
http://www.uni-mb.si/