> کشورها و اطلاعات توریستی - اتریش
آفتاب
گردشگری در اتریش
http://www.austria.org
دولت فدرال اتریش
http://www.austria.gv.at