> کشورها و اطلاعات توریستی - یمن
آفتاب
آشنایی با کشور یمن
http://www.yemenweb.com/
بانک مرکزی کشور یمن
http://www.centralbank.gov.ye/