> کشورها و اطلاعات توریستی - هنگ کنگ
آفتاب
توریسم
http://www.discoverhongkong.com
سایت دولت هنگ کنگ
http://www.hongkongpost.com/