آفتاب
توریسم
http://www.vietnamtourism.com/
اطلاعاتی درباره جنگ ویتنام
http://www.vietnampix.com/index.html
سفارت ویتنام در واشینگتون
http://www.vietnamembassy-usa.org/