> کشورها و اطلاعات توریستی - ماکایو
آفتاب
اطلاعات توریستی
http://www.macautourism.gov.mo
موزه های کشور ماکائو
http://www.macaumuseum.gov.mo/