> کشورها و اطلاعات توریستی - مالزی
آفتاب
آشنایی با کشور مالزی
http://www.geographia.com/malaysia/
سایت خبری کشور مالزی (خارجی)
http://www.malaysiakini.com/