> کشورها و اطلاعات توریستی - گرجستان
آفتاب
سایت رسمی کشور گرجستان
http://www.georgia.org
دانشگاه کشور گرجستان
http://www.uga.edu/
سایت دولت کشور گرجستان
http://www.georgia.gov/