> کشورها و اطلاعات توریستی - فیلیپین
آفتاب
آشنا یی با کشور فیلیپین
http://www.philtourism.com