> کشورها و اطلاعات توریستی - فیجی
آفتاب
سایت دولت کشور فیجی
http://www.fiji.gov.fj/
راهنمای توریستی
http://www.fijiguide.com/
معرفی خدمات در کشور فیجی
http://www.fijilive.com