> کشورها و اطلاعات توریستی - سوریه
آفتاب
آشنایی باکشور سوریه
http://www.syriatourism.org
اطلاعات توریستی
http://www.syriatourism.org/new/
سفر به کشور سوریه
http://www.visit-syria.com/