> دانشگاه‌های ایران - استان کردستان
آفتاب
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
http://www.muk.ac.ir/
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
http://www.iausanandaj.ac.ir
دانشگاه کردستان
http://www.uok.ac.ir/