آفتاب
آشنایی با کشور تایوان
http://www.taiwan-agriculture.org
سایت دولت تایوان
http://www.taiwanheadlines.gov.tw
معرفی صنایع دستی وتولیدات کشور تایوان
http://www.taiwantrade.com.tw/