> کشورها و اطلاعات توریستی - ترکمنستان
آفتاب
آشنایی با کشور ترکمنستان
http://www.chaihana.com/
سایت خبری ترکمنستان
http://turkmenistannews.net/
اطلاعاتی درباره فرش ترکمنستان
http://www.turkmenistan-online.com/