> کشورها و اطلاعات توریستی - برونئی
آفتاب
سایت رسمی دولت برونئی
http://www.brunei.gov.bn