> کشورها و اطلاعات توریستی - ازبکستان
آفتاب
توریسم
http://www.advantour.com
معرفی کشور ازبکستان
http://www.undp.uz
سایت خبری ازبکستان
http://www.uzbekistan.com/
معرفی کشور ازبکستان
http://www.uzbekistan.org/